www.sxkb.net > 第一个字是“千”,第三个字是“万”的词语有哪些?

第一个字是“千”,第三个字是“万”的词语有哪些?

千变万化、千变万轸、千变万状、千兵万马、千仓万箱 千差万别、千差万错、千乘万骑、千愁万恨、千愁万绪 千村万落、千刀万剁、千刀万剐、千叮万嘱、千端万绪 千恩万谢、千方万计、千峰万壑、千沟万壑、千红万紫 千呼万唤、千回万转、千汇万状、千家万户、千军万马 千了万当、千龄万代、千门万户、千难万苦、千难万难 千难万险、千千万万、千秋万代、千秋万古、千秋万世 千秋万岁、千山万壑、千山万水、千生万劫、千生万死 千水万山、千丝万缕、千思万虑、千思万想、千态万状 千条万端、千条万缕、千条万绪、千头万序、千头万绪 千推万阻、千辛万苦、千形万状、千绪万端、千言万说 千言万语、千岩万壑、千依万顺、千语万言、千章万句 千真万确、千状万端、千状万态、千姿万态

千军万马、千丝万缕、千头万绪、千言万语、千恩万谢、千变万化、千秋万世、千沟万壑、千差万别、千难万险、千山万水

千变万化 千变万状 千仓万箱 千差万别千刀万剐 千端万绪 千恩万谢 千呼万唤 千回万转 千军万马 千门万户 千千万万 千秋万代 千秋万岁 千山万壑 千山万水 千头万绪 千辛万苦

千言万语.千山万水

千千万万 千军万马

千变万化 形容变化极多. 千变万状 变化繁多,呈现出各种情状. 千仓万箱 形容因年成好,储存的粮食非常多. 千差万别 形容各类多,差别大. 千刀万剐 剐:割肉离骨.

千军万马、千家万户、千秋万代、千变万化、千呼万唤、千真万确、千辛万苦、千头万绪、千丝万缕、千叮万嘱、千言万语

千水万山、千山万水、千丝万缕 、千思万虑、 千思万想 、千思万虑、千岁鹤归 、千态万状、 千条万端 、千言万语、千条万缕 、千条万绪、 千端万绪、千头万序、 千头万绪 、千万买邻 、、千辛万苦、 千形万状 、千言万说 、千言万语、千岩

千变万化 形容变化极多. 千变万状 变化繁多,呈现出各种情状. 千仓万箱 形容因年成好,储存的粮食非常多. 千差万别 形容各类多,差别大. 千刀万剐 剐:割肉离骨.一刀一刀将罪犯身上的肉割下处死.形容罪恶重大,死也不能抵罪. 千

万古千秋 形容延续的时间极久.万壑千岩 形容峰峦、山谷极多.万缕千丝 千条丝,万条线.原形容一根又一根,数也数不清.现多形容相互之间种种密切而复杂的联系.万水千山 万道河,千重山.形容路途艰难遥远.万紫千红 形容百花齐放,

网站地图

All rights reserved Powered by www.sxkb.net

copyright ©right 2010-2021。
www.sxkb.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com