www.sxkb.net > 用4个数凑24点的题目

用4个数凑24点的题目

[(-5)*(-13)+7]÷3=24, 希望帮到你!望采纳,谢谢!~

1 2 6 7答案1:(1 + 7) ÷ 2 * 62:((1 + 7) ÷ 2) * 63:(1 + 7) ÷ (2 ÷ 6)4:(1 - 7) * (2 - 6)5:(1 + 7) 利用3*8=24、4*6=24求解. 把牌面上的四个数想办法凑成3和8、4和6,再相乘求解.

(7-3)*【(-5)-(-11)】=24

(3+3/7)*7=24

“巧算24点”的游戏内容如下:一副牌中抽去大小王剩下52张,(如果初练也可只用1~10这40张牌)任意抽取4张牌(称牌组),用加、减、乘、除(可加括号)把牌面上的数算成24.每张牌必须用一次且只能用一次,如抽出的牌是3、8、8、

5的零次方加5和5-1相乘=24

1: 3 * (4 - 6 + 10) 2: 3 * ((4 - 6) + 10) 3: 3 * (4 - (6 - 10)) 4: 3 * (4 + 10 - 6) 5: 3 * ((4 + 10) - 6) 6: 3 * (4 + (10 - 6)) 7: 3 * 6 - 4 + 10 8: (3 * 6) - 4 + 10 9: (3 * 6 - 4) + 10 10: ((3 * 6) - 4) + 10 11: 3 * 6 -(4 - 10) 12: (3 * 6) - (4 - 10) 13: 3 * 6 + 10 - 4 14: (3 * 6)

24点游戏技巧12,5,5,5四个数组成24的方法: (5+5)÷(5÷12)=24 [5+5)*12]÷5=24 [(5+5)÷5]*12=24. 简介: 计算24点的技巧 “巧算24点”作为一种扑克牌智力游戏,还应注意计算中的技巧问题.计算时,我们不可能把牌面上的4个数的不

12,6,5,13:12-6+5+13=2412-(6-5)+13=2412-(6-5-13)=2412-6+13+5=2412-(6-13)+5=2412-(6-13-5)=2412+5-6+13=2412+5-(6-13)=2412+5+13-6=24(12+5-13)6=2412+13-6+5=2412+13-(6-5)=2412(13-6-5)=2412+13+5-6=24(12-13+5)

4-【(-6)*(+10)/(+3)】=4-【(-60)/(+3)】=4-(-20)=4+20=24;【(+10)-(+4)】-(+3)*(-6)=6-(-18)=6+18=24;10-【(-6)*3+4】=10-【(-18)+4】=10-(-14)=24; 3*【(+10)-(+4)】-(-6)=3*6+6=24;(+3)*【(+4)+(+10)+(-6)】=(+3)*8=24.

网站地图

All rights reserved Powered by www.sxkb.net

copyright ©right 2010-2021。
www.sxkb.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com